Dowiedz się o nas więcej

Okręgowy ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Kaliszu

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym telefon całodobowy:
+ 48 222 309 900
info@numersos.pl

Jak uzyskać pomoc

Jeżeli jesteś:

 • osobą pokrzywdzoną przestępstwem
 • świadkiem przestępstwa
 • osobą najbliższą 

Zapraszamy po bezpłatną pomoc:

 • prawną
 • psychologiczną
 • psychoterapeutyczną
 • psychiatryczną
 • materialną

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc udzielana jest w okresie do 5 lat od momentu wystąpienia przestępstwa do momentu zgłoszenia się do Ośrodka lub do 5 lat wystąpienia skutków przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu, przestępstwa bankowego, lichwy, alimentacyjnego, komunikacyjnego, na tle seksualnym, innych. Wyrządzonych przez inne osoby lub instytucje.

Kategorie przestępstw

 1. Przemoc domowa

 2. Przemoc fizyczna i psychiczna

 3. Wypadki drogowe

 4. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie / znęcanie się / uchylanie się od alimentów

 5. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – nieumyślne spowodowanie śmierci / zabójstwo / bójka i pobicie / uszkodzenie ciała

 6. Przestępstwa przeciwko mieniu – oszustwo / uszkodzenie mienia / przestępstwa rozbójnicze / kradzież / przywłaszczenie

 7. Przestępstwa przeciwko wolności – stalking / pozbawienie wolności / groźba karalna / handel ludźmi

 8. Przestępstwa seksualne – zgwałcenie / nadużycie zależności / obcowanie z małoletnim / kazirodztwo

 9. I inne…

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w KALISZU

68-200 Kalisz, ul. Kościuszki 24

Centrum Księdza Orione (budynek B)

Przy Ośrodku działają mieszkania interwencyjne całodobowo

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek godz. 13:00 – 20:00
Wtorek godz. 13:00 – 20:00
Środa godz. 13:00 – 20:00
Czwartek godz. 13:00 – 20:00
Piątek godz. 7.00-14.00
Sobota godz. 7.00 – 12.00

Kontakt

735 977 600 (czynny w godzinach pracy ośrodka)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w OSTRZESZÓW

63-500 Ostrzeszów, ul. Harcerska 8

Poradnia Zdrowia Psychicznego REMEDIUM

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek godz. 15:00 - 20:00
Czwartek godz. 15:00 – 20:00

Kontakt

735 977 600 (czynny w godzinach pracy punktu)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 13

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Wtorek godz. 15:00 – 20:00
Czwartek godz. 15:00 – 20:00

Kontakt

735 977 600 (czynny w godzinach pracy ośrodka)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w KROTOSZYNIE

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 35

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Wtorek godz. 13:00 - 18:00
Środa godz. 17:00 – 12:00

Kontakt

697 160 207 (czynny w godzinach pracy punktu)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w KĘPNIE

63-600 Kępno, ul. Graniczna 21a

Poradnia Zdrowia Psychicznego REMEDIUM

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Wtorek godz. 12:00 – 17:00
Sobota godz. 08:00 – 13:00

Kontakt

735 977 800 (czynny w godzinach pracy ośrodka)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w PLASZEWIE

63-300 Plaszew, ul. Słowackiego 19A

M-GOPS

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek godz. 1500 - 20:00
Czwartek godz. 15:00 – 20:00

Kontakt

735 977 600 (czynny w godzinach pracy punktu)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w JAROCINIE

63-200Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1

MDK

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Wtorek godz. 15:00 – 20:00
Sobota godz. 15:00 – 20:00

Kontakt

735 977 600 (czynny w godzinach pracy ośrodka)
e-mail: pokrzywdzeni.kalisz@gmail.com

Formy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

4. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);

9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;

14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

17. finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;

18. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

19. zakup urządzeń i wyposażenia;

20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1760)

Formy pomocy świadkom oraz osobom im najbliższym:

1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Źródło: Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1760)

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.