Dowiedz się o nas więcej

Okręgowy ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w sieradzu

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym telefon całodobowy:
+ 48 222 309 900
info@numersos.pl

Jak uzyskać pomoc

Jeżeli jesteś:

 • osobą pokrzywdzoną przestępstwem
 • świadkiem przestępstwa
 • osobą najbliższą 

Zapraszamy po bezpłatną pomoc:

 • prawną
 • psychologiczną
 • psychoterapeutyczną
 • psychiatryczną
 • materialną

Żeby otrzymać pomoc należy:

 • Uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej:
 • Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zaistniałe przestępstwo.

Kategorie przestępstw

 1. Przemoc domowa

 2. Przemoc fizyczna i psychiczna

 3. Wypadki drogowe

 4. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie / znęcanie się / uchylanie się od alimentów

 5. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – nieumyślne spowodowanie śmierci / zabójstwo / bójka i pobicie / uszkodzenie ciała

 6. Przestępstwa przeciwko mieniu – oszustwo / uszkodzenie mienia / przestępstwa rozbójnicze / kradzież / przywłaszczenie

 7. Przestępstwa przeciwko wolności – stalking / pozbawienie wolności / groźba karalna / handel ludźmi

 8. Przestępstwa seksualne – zgwałcenie / nadużycie zależności / obcowanie z małoletnim / kazirodztwo

 9. I inne…

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w SIERADZU

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123 A

Budynek przy Parafii - parter

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek* godz. 13:00 – 20:00
Wtorek godz. 13:00 – 20:00
Środa godz. 08:00 – 15:00
Czwartek godz. 08:00 – 15:00
Piątek* godz. 08:00 – 15:00
Sobota godz. 08:00 – 13:00

Kontakt

43 659 20 09 (czynny w godzinach pracy ośrodka)
* 608 274 141
e-mail: pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ZDUŃSKIEJ WOLI

98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88

Budynek Trampoliny - III piętro

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Poniedziałek godz. 11:00 – 16:00
Piątek godz. 08:00 – 13:00

Kontakt

43 659 20 09 (czynny w godzinach pracy punktu)
e-mail: pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ŁASKU

98-100 Łask, Plac 11 Listopada 27

II piętro, pokój nr 7

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Środa godz. 15:00 - 20:00
Czwartek godz. 8:00 - 13:00

Kontakt

608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)
e-mail: pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w WIELUNIU

98-300 Wieluń, ul. Joanny Żubr 37

Budynek przy Parafii, parter

Dyżury osoby pierwszego kontaktu

Wtorek godz. 13:00 – 18:00
Środa godz. 08:00 – 13:00

Kontakt

608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)
e-mail: pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

Formy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

4. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);

9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;

14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

17. finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;

18. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

19. zakup urządzeń i wyposażenia;

20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1760)

Formy pomocy świadkom oraz osobom im najbliższym:

1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Źródło: Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1760)

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Klub dziecięcy
trampolina

Informujemy, że Klub Dziecięcy TRAMPOLINA w lipcu będzie otwarty w godzinach 10-13.

Zapraszamy również dzieci do udziału w "Wakacjach z Trampoliną w mieście", które odbędą się w sierpniu!
Więcej informacji w klubie dziecięcym.